Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Седници на Совет

Вонредна седница на Советот на Општина Виница
2024 година
Покани за комисии
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Дневен ред
1. Листа на кандидати за избор на Командир на ПС од општа надлежност Виница;
1-va tocka Lista na kandidati za izbor na Komandir na PS od opsta nadleznost Vinica.pdf
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на вонредна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje Vonredna sednica na Sovetot.pdf
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk