Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Закони

1. Закон за спречување на корупцијата   >>

2. Закон за изменување и дополнување на закон за спречување на корупцијата   >>

3. Закон за локална самоуправа   >>

4. Закон за спречување на судир на интереси   >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk