Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Комисии на Советот на Општина Виница

Комисија за мандатни прашања, избори и именувања
претседател - Александар Јованов
член – Ратко Даневски
член – Сашко Дончев
член- Гоце Милевски
член – Зоран Ристовски

Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој
Претседател- Александар Јованов
Член – Марија Милованова
Член – Дивна Анастасова
Член – Гоце Милевски
Член – Зоран Ристовски

Комисија за урбанизам, комунални дејности,заштита на животната средина и природата
Претседател – Ацо Ѓоѓиевски
Член – Ратко Даневски
Член – Саше Апостолов
Член – Ацо Митев
Член – Венцо Вуинов

Комисија за општествени дејности
Претседател – Сашко Дончев
Член – Ратко Доневски
Член – Дивна Анастасова
Член – Марија Манасиева
Член – Весна Спасова

Комисија за Статут и прописи
Претседател – Александар јованов
Член – Марија Манасиева
Член – Сашко Дончев
Член – Дино Иванов
Член – Марија Миланова

Комисија за месна самоуправа
Претседател – Ацо Ѓорѓиевски
Член – Дивна Анастасова
Член – Венцо Вуинов
Член – Дино Иванов

Комисија за еднакви можности на жените и мажите
Претседател – Марија Миланова
Член – Ратко Даневски
Член – Саше Апостолов
Член – Весна Спасова
Член – Дино Иванов
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk