Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Лична карта

1. Грб и знаме   >>

2. Градоначалник   >>

3. Основни податоци за Општина Виница   >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk