Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување
Годишен план за јавни набавки за тековната 2022 година
2022 година
1. Изработка на проектна документација за реконструкција на улици во Општина Виница;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
2. Осигурителни услуги;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
3. Основни проекти (Изработка на проектна документација за реконструкција на стадионот и уредување и осветлување на просторот во градскиот парк и стадионот);
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
4. Услуга за заловување на кучиња скитници;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
5. Геодетски услуги;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
6. Ситен инвентар и материјали за поправки;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
7. Набавка на информатичка опрема и додатоци;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
8. Набавка на услуга за мобилна телефонија;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
2021 година
1. Набавка на услуга за мобилна телефонија;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
2. Ангажирање на Агенција за привремени вработувања;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
3. Набавка на екстра лесно масло за горење;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
4. Изведба на потпорни ѕидови;
Тендерска документација
Известувања за склучен договор
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk