Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Контакти со Општината и раководните лица

Можете да не контактирате на:
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
телефон/факс: 033 361-945,
ул. Бел Камен бр. 13

или во десниот долен агол на нашата веб страна, со помош на веб формата за контакт.

Градоначалник на Општина Виница
Миле Петков
телефон 078/367-848
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Секретар на Општина Виница
Дарко Јангелов
телефон 070/950-982
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Раководител на сектор за нормативно правни, општи работи и јавни дејности
Виолета Михајлова
телефон 072/268-725
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Помошник раководител на сектор за нормативно правни, општи работи и јавни дејности
Гоце Алексов
телефон 070/336-135
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Помошник раководител на сектор за урбанизам,заштита на животната средина,комунални дејности и локален економски развој
Благој Стаменков
телефон 071/370-110
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Помошник раководител на сектор за финансиски прашања
Кире Андреев
телефон 078/280-777
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Раководител на одделението за јавни дејности
Зоран Манчевски
телефон 078/496-645
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Раководител на одделението за финансиски прашања
Јулија Манасиева
телефон 072/271-571
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Раководител на одделението за администрирање на даноци и такси
Васка Николова
телефон 078/496-650
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Раководител на сектор за урбанизам, заштита на животната средина, комунални дејности и локален економски развој
Киро Довичински
телефон 071/240-481
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Раководител на одд.за управување со човечки ресурси
Даниела Јаковлеска
телефон 071/240-138
mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk