Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Контакт лице за пристап до информации од јавен карактер

Контакт лице за пристап до информации од јавен карактер

Согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер, Општина Виница е обврзана да овозможи слободен пристап до информации од јавен карактер.

Образец / барање
Образец / жалба
Закон за слободен пристап на информации од јавен карактер

Лице одговорно за давање на информации од јавен карактер
Ленче Петрова
тел. 075 297-252
mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за периодот од 01.01.2019 до 31.12.2019. Извештај;
- Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за периодот од 01.01.2020 до 31.12.2020. Извештај;
- Годишен извештај за слободен пристап до информации од јавен карактер за периодот од 01.01.2021 до 31.12.2021. Извештај.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk