Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

ГУП и ДУП-ови на Општина Виница

ГУП на Општина Виница (синтезен план)

  1. ДУП-ови споени

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk