Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Читај online

Буџет на Општина Виница и општинските институции

Буџети на Општина Виница и општинските институции

За поголема транспарентност во трошењето на буџетските пари, Општина Виница „трајно“ ги „закачува“ своите буџети, ребаланси на буџети и завршни сметки на својата веб страна.

Буџет за 2022 година;
Буџет за 2021 година;
Буџет за 2020 година;
Буџет за 2019 година (втор ребаланс);
Буџет за 2019 година (ребаланс);
Буџет за 2019 година;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2019 година;
Буџет за 2018 година (ребаланс);
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2018 година;
Буџет за 2017 година;
Завршна сметка на Буџетот на Општина Виница за 2017 година;
Буџет за 2018 година;
Буџет за 2017 година (ребаланс);
Буџет за 2017 година;
Буџет за 2016 година (ребаланс);
Буџет за 2016 година;
Завршна сметка за 2016 година;
Буџет за 2015 година (ребаланс);
Завршна сметка за 2015 година;
Буџет за 2014 година (ребаланс);
Завршна сметка за 2014 година;
Буџетот за 2013 година (ребаланс);
Завршна сметка за 2013 година;

Извештаи за извршена ревизија на финансиски извештаи и ревизија на усогласеност за Општина Виница за 2009 година
- Извештај за извршена ревизија на сметка на основен буџет (630);
- Извештај за извршена ревизија на сметка на основен буџет (637);
- Извештај за извршена ревизија на сметка на приходи на буџет на дотации (930);

- Извештај за извршена ревизија на сметка на расходи на буџет на дотации (937).

Солидарност

1. Програма за работа на ЈП Солидарност за 2017 година

2. Програма за работа на ЈП Солидарност за 2016 година

3. Завршна сметка на ЈП Солидарност за 2016 година

4. Завршна сметка на ЈП Солидарност за 2015 година

Музеј Теракота

1. Завршна сметка на Музеј Теракота за 2017 година сметка 603

2. Завршна сметка на Музеј Теракота за 2017 година сметка 787

3. Завршна сметка на Музеј Теракота за 2016 година (остварени од самофинансирачки активности - 787)

4. Завршна сметка на Музеј Теракота за 2016 година (остварени од нестопанство - 603, 637)

ЈОУ Библиотека Ванчо Прке

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2018 година

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2017 година сметка 603

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2017 година сметка 787

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2017 година сметка 903

Завршна сметка на ЈОУ Библиотека Ванчо Прке за 2016 година

ОУ Никола Парапунов

1. Завршна сметка на ОУ Никола Парапунов

ОУ Гоце Делчев

1. Завршна сметка на ОУ Гоце Делчев

ОУ Кочо Рацин

1. Завршна сметка на ОУ Кочо Рацин

СОУ Ванчо Прке

1. Завршна сметка на СОУ Ванчо Прке

ОУ Славчо Стојменски

1. Завршна сметка на ОУ Славчо Стојменски

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t-home.mk