Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Овластување на советниците на Советот на општина Виница за скучување на брак

Овластување на советниците на Советот на општина Виница за скучување на брак:

Саше Апостолов
Гоце Милевски
Марија Манасиева
Дивна Анастасова
Александар Јованов
Зоран Ристевски
Ацо Ѓорѓиевски
Венцо Вуинов
Марија Манасиева
Весна Спасова
Сашко Дончев
Ратко Даневски
Ацо Митев
Дино Иванов.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk