Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Овластување на советниците на Советот на општина Виница за скучување на брак

Овластување на советниците на Советот на општина Виница за скучување на брак:

Саше Апостолов
Гоце Милевски
Марија Манасиева
Дивна Анастасова
Александар Јованов
Зоран Ристевски
Ацо Ѓорѓиевски
Венцо Вуинов
Марија Манасиева
Весна Спасова
Сашко Дончев
Ратко Даневски
Ацо Митев
Дино Иванов.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk