Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Ценовник на услуги (прва страна)

1. Барање за договор за размена на недвижен имот

Потребни документи:
- Договор за размена на недвижен имот; (6 примерока)
- Два Имотни листа;
- Две Скици

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

2. Барање за договор за купопродажба

Потребни документи:
- Договор за купопродажба (6 примерока);
- Два Имотни листа;
- Две Скици

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

3. Барање за утврдување на данок на наследство

Потребни документи:
- Решение со адресите на сите наследници и ЕМБГ

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

4. Барање за издавање на потврда за поседување на имот

Потребни документи:
- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

5. Барање за времено оставање на дрва за огрев

Потребни документи:
- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 100,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

6. Барање за доживотна издршка

Потребни документи:
-Договор за доживотна издршка
-Имотен лист

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

7. Барање за договор за физичка делба

Потребни документи:
- Договор за физичка делба (6 примерока);
- Два Имотни листа;
- Две Скици

- Уплатница:
Цел на дознака: aдминистративна такса
Назив и седиште на примач: Трезорска сметка Народна банка на РМ
Трансакциска сметка: 100000000063095
Износ: 300,оо ден.
Уплатна сметка: 840 112 03182
Приходна шифра и програма: 722315

1 2 3 4

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk