Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Статут на Општина Виница

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
СТАТУТ НА ОПШТИНА ВИНИЦА
Бр. 07-906
03.09.2010 год.
ВИНИЦА

 

I. Основни одредби

Член 1

Општината Виница (во понатамошниот текст општина) е единица на локална самоуправа, во која граѓаните го остваруваат правото на локалната самоуправа.
Правото на локалната самоуправа се остварува преку претставници во органите на Општината и со непосредно учество во одлучувањето.

Член 2

Граѓаните на Република Македонија кои имаат постојано место на живеење на подрачјето на Општината, се жители на Општина Виница.
Подрачјето на Општината е утврдено со Закон и ги опфаќа подрачјата на населените места градот Виница и селата: Блатец, Липец, Градец, Лаки, Лески, Пеклани, Крушево, Драгобраште, Трсино, Трстија, Грлани, Калиманци, Виничка Кршла, Црн Камен, Јакимово и Истибања.

Член 3

Општината Виница е правно лице.

Член 4

Седиштето на Општината е во Виница ул.„Бел Камен“ бб.

Член 5

Општината има право на сопственост на неподвижни и подвижни ствари, парични средства и права.

Член 6

Општината има грб, знаме, свечена песна-химна.
Општина Виница има грб кој ја претставуваат нејзините историски, културни, стопанско економски и еколошки карактеристики.
Грбот на општина Виница има форма на отсечен штит или германска форма.
Амблемот има хералдички фигури и тоа: 1/4 од висината на подножјето на левата страна бојадисано со зелена боја, а нехералдички фигури (од природата) на зелената површина е поставен жолт грозд 1/8 од висината, на 2/3 од висината е нанесена силуетата на археолошкиот локалитет „Кале“ во црвена боја, на 1/8 од висината на грбот централно е поставен „Константиновиот крст“ со големина 1/4 во жолта контура и црвена испуна, тополите се со иста големина како и крстот во зелена боја поставени на десната хералдичка страна централна во однос на хоризонталата од крстот, сонцето е содржано во ширината на грбот на 1/8 од висината во жолта боја, позадината од силуетата на „Калето“ е во сина боја.
Во горниот дел од грбот во форма на лента е испишано името на градот.
Бои на грбот: црвена, зелена, сина, жолта.
Грбот на Општина Виница се утврдува со Одлука на Советот на Општина Виница.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk