Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

План за ЛЕР на Општина Виница

1. План за ЛЕР на Општина Виница за периодот 2023 - 2026 година, >>

2. Одлука за усвојување на План за ЛЕР на Општина Виница за периодот 2023 - 2026 година. >>

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk