29 -та седница на Советот на Општина Виница
2024 година
Покани за комисии
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, budzet i LER.pdf
Комисија за еднакви можности на мажите и жените;
Pokana za sednica na Komisija za ednakvi moznosti na zenite i mazite.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Програмата за уредување на градежно земјиште, улици и патишта на општина Виница за 2024 година;
1-va tocka Predlog-odluka za izmenuvanje i dopolnuvanje na Programa za ureduvanje na gradezno zemjiste, ulici i patista na Opstina Vinica za 2024.pdf
2. Предлог-Програма за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Виница;
2-ra tocka Predlog programa za postavuvanje na urbana oprema na teritorijata na grad Vinica.pdf
3. Барање Согласност на Завршна сметка за 2023 година на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница;
3-ta tocka Baranje Soglasnost na Zavrsna smetka na JP za komunalni raboti Solidarnost-Vinica za 2023 godina.pdf
4. Извештај за работењето на ФА „Китка“-с.Истибања, Виница во 2023 година, со Финансов извештај;
4-ta tocka Izvestaj za rabotenjeto na FA Kitka-s.Istibanja, Vinica vo 2023 godina so Finansov izvestaj.pdf
5. Извештај за одржаниот 38-ми ЦИОФФ Меѓународен Фолклорен Фестивал „Истибањско здравоживо - 2023“ (08-14 септември 2023 година), со Финансов извештај;
5-ta tocka Izvestaj za odrzaniot 38-mi CIOFF Megunaroden folkloren festival Istibansko zdravozivo-2023 godina, so Finansov izvestaj.pdf
6. Финансиски извештај за работа на Здружение ФК СЛОГА - 1934 Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
6-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie FK SLOGA-1934 Vinica za 2023 godina, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinica.pdf
7. Финансиски извештај за потрошени средства во 2023 година на Кошаркарски клуб „Албатроси“-Виница, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
7-ma tocka Finansiski izvestaj za potroseni sredstva vo 2023 godina na KK Albatrosi-Vinica, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinica.pdf
8. Финансиски извештај за работа на Здружение „Лидер-Дуке“-Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
9. Финансиски Извештај за работа на Здружение за планински спортови „Чупино“ - Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
9-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie za planinski sportovi Chupino.pdf
10. Финансиски Извештај за работа на Здружение Ротари клуб-Кочани за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
10-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie Rotari klub-Kocani za 2023 godina, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinica.pdf
11. Финансиски Извештај за искористени доделени средства од Буџетот на општина Виница на Асоцијација за права на деца и младинци со посебни потреби „Ластовица“-Виница за 2023 година;
11-ta tocka Finansiski izvestaj za iskoristeni dodeleni sredstva od budzetot na opstina Vinica na Asocijacija za prava na deca i mladinci so posebni potrebi Lastovica-Vinica za 2023 godina.pdf
12. Финансиски извештај за работа на Здружение Спортско Риболовен Еколошки клуб „КРАП“-Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
12-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na ZSREK KRAP-Vinica za 2023 godina, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinica.pdf
13. Финансиски извештај за работа на ЛЗ „Бел Камен“ - Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
13-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na LZ Bel Kamen-Vinica za 2023 godina, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinica.pdf
14. Финансиски Извештај за работа на Здружение мото клуб Винеам - Виница, за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
15. Финансиски извештај за работа на Регионална занаетчиска комора-Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
15-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na Regionalna zanaetciska komora-Vinica za 2023 godina, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinic.pdf
16. Извештај за работа на Центар за поддршка на лица со интелектуална попреченост - Порака Виница за 2023 година, со Финансиски извештај за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
16-ta tocka Izvestaj za rabota na CPLIP Poraka-Vinica za 2023 godina, so Finansiski izvestaj.pdf
17. Финансиски извештај за работа на Здружение за Параглајдинг и планински спортови „Источни крила“-Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
17-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie za Paraglajding i planinski sportovi Istocni krila-Vinica za 2023 godina.pdf
18. Финансиски извештај за реализација на проект „Frozen Fest“ 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
18-ta tocka Finansiski izvestaj za realizacija na proekt Frozen fest 2023 godina, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinica.pdf
19. Финансиски извештај за работа на Здружение за подобрување квалитетот на животот во с.Блатец за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
19-ta tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie za podobruvanje kvalitetot na zivotot vo MZ Blatec za 2023 godina.pdf
20. Финансиски Извештај за работа на ОО на СБМ - Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
21. Финансиски Извештај за работа на Здружение за хуманитарни цели и активности УМИЛЕНИЕ-Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
21-va tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie za humanitarni celi i aktivnosti UMILENIE-Vinica za 2023 godina, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinica.pdf
22. Финансиски Извештај за работа на Здружение на жени „Златно доба“ - Виница за 2023 година, за одобрените финансиски средства од Советот на општина Виница;
22-ra tocka Finansiski izvestaj za rabota na Zdruzenie Zlatno doba-Vinica za 2023 godina, za odobrenite finansiski sredstva od Sovetot na opstina Vinica.pdf
23. Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2025 година на ООУ „Кочо Рацин“-с.Блатец,Виница;
23-ta tocka Baranje Soglasnost na Godisen plan za vrabotuvanje za 2025 godina na OOU Koco Racin-s.Blatec, Vinica.pdf
24. Барање мислење за изведување на ученички екскурзии со ученици од трето одделение, шесто одделение и девето одделение во учебната 2023/2024 година во ООУ „Никола Парапунов“- с.Драгобраште, Виница;
24-ta tocka Baranje mislenje za izveduvanje na ucenicki ekskurzii so ucenici od treto, sesto i deveto oddelenie vo ucebnata 2023-2024 godina vo OOU Nikola Parapunov-s.Dragobraste, Vinic.pdf
25. Извештај за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Виничка Кршла-Божанско маало, с.Пекљани, с.Градец, с.Калиманци, с.Трсино, с.Крушево, с.Драгобраште, с.Трстија (Известување за неисправна анализа на вода во с.Трстија);
25-ta tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata za pienje vo s.Vinicka Krsla, s.Peklani, s.Gradec, s.Kalimanci, s.Trsino, s.Krusevo, s.Dragobraste, s.Trstija-Izvestuvanje za neispravna analiza.pdf
26. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 29-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 29-ta sednica na Sovetot.pdf
2. Записник од одржана 28-ма редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 28.pdf
3. Барање Согласност на Годишен план за вработување за 2025 година на СОУ „Ванчо Прке“-Виница;
Dopolnuvanje na Dneven red Baranje Soglasnost na Godisen plan za vrabotuvanje za 2025 godina na SOU Vanco Prke-Vinica.pdf
4. Барање од ОО на Црвен крст-Виница за продолжување на работното време поради организирање на хуманитарна забава во кафе Гала;
Dopolnuvanje na Dneven red Baranje od OO na Crven krst-Vinica za prodolzuvanje na rabotnoto vreme poradi organiziranje na humanitarna zabava vo kafe Gala.pdf
5. Предлог-Одлука за измена на Одлуката за извршување на буџетот на општина Виница за 2024 година;
Dopolnuvanje na Dneven red Predlog-odluka za izmena na Odluka za izvrsuvanje na budjetot na Opstina Vinica za 2024.pdf