10 -та седница на Советот на Општина Виница
2022 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, budzet i lokalen ekonomski razvoj.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за пристапување кон изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план (УПВОП), со намена Б2.6 - Големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2438, КП 2542, КП 2543, КП 2544 и КП 2545, КО Истибања, Општина Виница;
1-va tocka Predlog-Odluka za pristapuvanje kon izrabotka na Urbanisticki proekt so namena B2.6 KO Istibanja, opstina Vinica.pdf
2. Предлог-Одлука за пристапување кон изработка на Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) за м.в.„Скараница“ - Општина Виница;
2-ra tocka Predlog-Odluka za pristapuvanje kon izrabotka na UPVNM za m.v.Skaranica - Opstina Vinica.pdf
3. Предлог-Одлука за изменување и дополнување на Програмата за УГЗ, улици и патишта на општина Виница за 2022 година;
3-ta tocka Predlog-Odluka za izmenuvanje i dopolnuvanje na Programata za UGZ, ulici i patista na Opstina Vinica za 2022 godina.pdf
4. Предлог-Одлука за пристапување кон изработка на Урбанистички проект за Дел од Блок 11 - Општина Виница;
4-ta tocka Predlog-Odluka za pristapuvanje kon izrabotka na Urbanisticki proekt za Del od Blok 11 - Opstina Vinica.pdf
5. Предлог-Одлука за утврдување на приоритет на проект „Пристапен пат во с.Виничка Кршла од м.в.„Почивало“ до маало „Газарци“;
5-ta tocka Predlog-Odluka za utvrduvanje na prioritet na proekt Pristapen pat vo s.V.Krsla od m.v.Pocivalo do maalo Gazarci.pdf
6. Предлог-Одлука за Согласност за намена на инвестицијата на проект „Пристапен пат во с.Виничка Кршла од м.в.„Почивало“ до маало „Газарци“;
6-ta tocka Predlog-Odluka za Soglasnost za namena na investicijata na proekt Pristapen pat vo s.V.Krsla od m.v.Pocivalo do maalo Gazarci.pdf
7. Предлог-Одлука за одобрување на финансиски средства за одбележување празникот на градот Виница 13-ти Јули Павловден;
7-ma tocka Predlog-Odluka za odobruvanje na finansiski sredstva za odbelezuvanje praznikot na gradot Vinica 13-ti Juli Pavlovden.pdf
8. Предлог за воспоставување на Меѓуопштинска соработка помеѓу општина Штип, општина Берово, општина Виница, општина Делчево, општина Зрновци, општина Карбинци, општина Кочани, општина Македонска Каменица, општина Пехчево, општина Пробиштип и општина Чешиново-Облешево, за вршење работи во врска со проектот „Дигитализација на општинските услуги во Источен плански регион“, со Процена за потреба за воспоставување на МОС (Одлука за утврдување предлог за воспоставување Меѓуопштинска соработка, Предлог-Одлука за прифаќање на Предлогот);
8-ma tocka Predlog za vospostavuvanje na Meguopstinska sorabotka (Odluka za utvrduvanje predlog).pdf
9. Заеднички Акциски план на општина Виница и Ромската заедница;
10. Барање за именување член на Надзорен одбор во ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница (Предлог-Решение за престанок на мандатот на член на НО);
10-ta tocka Baranje za imenuvanje clen na Nadzoren odbor vo JP za komunalni raboti Solidarnost-Vinica (Predlog-Resenie za) prestanok na mandat na clen na NO).pdf
11. Предлог-Решение за именување член на НО на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница;
11-ta tocka Predlog-Resenie za imenuvanje clen na NO na JP za komunalni raboti Solidarnost-Vinica.pdf
12. Барање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница за период 01.01. до 31.03.2022 година;
12-ta tocka Baranje Soglasnost na Izvestaj za finansisko rabotenje na JP za komunalni raboti Solidarnost-Vinica za period od 01.01. do 31.03.2022 god..pdf
13. Информација за снабденоста со вода за пиење и одржување на водоводите во општина Виница со предлог мерки за решавање на проблемите од тој аспект;
13-ta tocka Informacija za snabdenosta so voda za pienje i odrzuvanje na vodovodite vo opstina Vinica.pdf
14. Информација за состојбата со невработеноста во општина Виница за 2021 година;
14-ta tocka Informacija za sostojbata so nevrabotenosta vo opstina Vinica za 2021 godina.pdf
15. Барање од Бајрам Рашидов од Виница, на финансиска помош за лекување;
15-ta tocka Baranje od Bajram Rasidov od Vinica, na finansiska pomos za lekuvanje.pdf
16. Барање од Сузана Веселинова од Виница, на финансиска помош за покривање на трошоци за погреб на нејзиниот брат Димче Веселиновски;
16-ta tocka Baranje od Suzana Veselinova od Vinica, na finansiska pomos za pokrivanje na trosoci za pogreb na nejziniot brat.pdf
17. Барање од Црковен одбор при Црква Рожденство на Пресвета Богорица од с.Пекљани, Виница, за доуредување на просторот кај крстот над село Пекљани;
17-ta tocka Baranje od Crkoven odbor pri Crkva Rozdenstvo na Presveta Bogorodica od s.Peklani, Vinica, za doureduvanje na prostorot kaj krstot.pdf
18. Информација по Решение за одземање на вршење на работи од надлежност на Градоначалникот на општина Виница;
18-ta tocka Informacija po Resenie za odzemanje na vrsenje na raboti od nadleznost na Gradonacalnikot na opstina Vinica.pdf
19. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Зоранчо Филипов од с.Блатец, Виница;
19-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Zoranco Filipov od s.Blatec, Vinica.pdf
20. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Миле Соколов од с.Трсино;
20-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Mile Sokolov od s.Trsino, Vinica.pdf
21. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Царка Раткова од с.Трсино, Виница;
21-va tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Carka Ratkova od s.Trsino, Vinica.pdf
22. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Златан Ристов од с.Трсино, Виница;
22-ra tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Zlatan Ristov od s.Trsino, Vinica.pdf
23. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Благој Захариев од с.Трсино, Виница;
23-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Blagoj Zahariev od s.Trsino, Vinica.pdf
24. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Јоле Ангелов од с.Трсино, Виница;
24-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Jole Angelov od s.Trsino, Vinica.pdf
25. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Младен Велинов од с.Трсино, Виница;
25-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Mladen Velinov od s.Trsino, Vinica.pdf
26. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Никола Јованов од с.Истибања, Виница;
26-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Nikola Jovanov od s.Jakimovo, Vinica.pdf
27. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Методија Костадинов од с.Пекљани, Виница;
27-ma tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Metodija Kostadinov od s.Peklani, Vinica.pdf
28. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Маријан Цветков од с.Пекљани, Виница;
28-ma tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Marijan Cvetkov od s.Peklani, Vinica.pdf
29. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Раде Димитров од с.Драгобраште, Виница;
29-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Rade Dimitrov od s.Dragobraste, Vinica.pdf
30. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Маријан Стоименов од с.Драгобраште, Виница;
30-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Marijan Stoimenov od s.Dragobraste, Vinica.pdf
31. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 10-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 10-ta sednica na Sovetot.pdf
2. Барање од легални авто-такси превозници во Општина Виница, за промена на тарифник;
Dopolnuvanje na Dneven red Baranje od legalni avto taksi prevoznici vo opstina Vinica za poromena na tarifnik.pdf
3. Одлука на Управниот одбор на ЈП Солидарност Виница за утврдување на висината на цените на правни и физички лица;
Dopolnuvanje na Dneven red Baranje Soglasnost na Odluka za utvrduvanje na visinata na cenite za uslugi na pravni i fizicki lica.pdf
4. Барање за донесување на одлука поднесено од Гоце Ташов од с. Истибања, Виница;
Dopolnuvanje na Dneven red Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Goce Tasov od s.Istibanja, Vinica.pdf
5. Изјава за разрешување од член на Надзорен одбор во ЈП Солидарност Виница, поднесена од Благој Дамјанов;
Dopolnuvanje na Dneve red Ostavka (Izjava) od Blagoj Damjanov od Vinica, za razresuvanje od clen na NO na JP Solidarnost-Vinica.pdf
6. Заклучоци од ОСБСП по барања до Советот на Општина Виница, за изнаоѓање на практични решенија за подобрување на безбедносната состојба на сообраќајниците во Општина Виница;
Dopolnuvanje na Dneve red Baranje od OSBSP-Vinica za razgleduvanje na doneseni Zaklucoci.pdf
7. Барање за донесување на одлука поднесено од Димитар Данев од Виница;
Dopolnuvanje na Dneven red Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Dimitar Danev od Vinica.pdf