14 -та седница на Советот на Општина Виница
2022 година
Покани за комисии
Комисија за финансирање, буџет и локален економски развој;
Pokana za sednica na Komisija za finansiranje, budzet i LER.pdf
Комисија за мандатни прашања, избор и именување;
Pokana za sednica na Komisija za mandatni prasanja, izbori i imenuvanja.pdf
Комисија за општествени дејности;
Pokana za sednica na Komisija za opstestveni dejnosti.pdf
Комисија за статут и прописи;
Pokana za sednica na Komisija za statut i propisi.pdf
Комисија за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природа;
Pokana za sednica na Komisija za urbanizam, komunalni dejnosti, ZSS i prirodata.pdf
Дневен ред
1. Предлог-Одлука за намера за користење структурна обврзница за обезбедување финансиски средства за финансирање на доспеаните, а неплатени обврски на Општина Виница;
1-va tocka Predlog-odluka za namera za koristenje na strukturna obvrznica obvrznica.pdf
2. Предлог-Одлука за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип, Општина Берово, Општина Виница, Општина Делчево, Општина Зрновци, Општина Карбинци, Општина Кочани, Општина Македонска Каменица, Општина Пехчево, Општина Пробиштип и Општина Чешиново-Облешево за вршење работи во врска со проектот „Дигитализација на општинските услуги во Источен плански регион“;
2-ra tocka Predlog-Odluka za vospostavuvanje na meguopstinska sorabotka.pdf
3. Предлог-Решение за именување на членови во заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип, Општина Берово, Општина Виница, Општина Делчево, Општина Зрновци, Општина Карбинци, Општина Кочани, Општина Македонска Каменица, Општина Пехчево, Општина Пробиштип и Општина Чешиново-Облешево за вршење работи во врска со проектот „Дигитализација на општинските услуги во Источен плански регион“;
3-ta tocka Prdlog-Resenie za imenuvanje clenovi vo zaednicka komisija.pdf
4. Предлог-Одлука за формирање на заедничка комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Штип, Општина Берово, Општина Виница, Општина Делчево, Општина Зрновци, Општина Карбинци, Општина Кочани, Општина Македонска Каменица, Општина Пехчево, Општина Пробиштип и Општина Чешиново-Облешево за вршење работи во врска со проектот „Дигитализација на општинските услуги во Источен плански регион“;
4-ta tocka Predlog-Odluka za formiranje na zaenicka komisija za meguopsitnska sorabotka.pdf
5. Извештај за здравствена безбедност на водата за пиење во с.Градец и с.Истибања;
5-ta tocka Izvestaj za zdravstvena bezbednost na vodata vo s.Gradec, s.Istibanja.pdf
6. Барање од МЗ Крушево за реконструкција на водоводна линија во должина од 220 метри односно набавка на ново водоводно полиетиленско црево Ф63 - два цола;
6-ta tocka Baranje od MZ Krusevo, za rekonstrukcija na vodovodna linija vo dolzina od 220 m..pdf
7. Барање од МЗ Грљани на финансиски средства за изнаоѓање на решение- копање на бунари за снабдување со вода за пиење на населението;
7-ma tocka Baranje od MZ Grljani na finansiski sredstva za iznaoganje na resenie - kopanje na bunari za snabduvanje so voda za pienje.pdf
8. Предлог-Решение за формирање на Комисија за изготвување на Предлог-Програма за работа на Советот на општина Виница за 2023 година;
8-ma tocka Predlog-Resenie za formiranje na Komisija za izgotvuvanje na Predlog-Programa za rabota na Sovetot za 2023 godina.pdf
9. Предлог - Програма за организирање свечен дочек на Новата 2023 година;
9-ta tocka Predlog-Programa za organiziranje svecen docek na Novata 2023 godina.pdf
10. Предлог-Одлука за поставување на скулптура на јавна површина;
10-ta tocka Predlog-Odluka za postavuvanje na skluptura na Plostad Angel Vinicki, Opstina Vinica.pdf
11. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Методи Велинов од с.Истибања, Виница;
11-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Metodi Velinov od s.Istibanja, Vinica.pdf
12. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Костанди Стојмиров од с.Истибања, Виница;
12-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Kostandi Stojmirov od s.Istibanja, Vinica 2.pdf
13. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Костанди Стојмиров од с.Истибања, Виница;
13-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Kostandi Stojmirov od s.Istibanja, Vinica.pdf
14. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Митко Костадинов од с.Истибања, Виница;
14-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Mitko Kostadinov od s.Istibanja, Vinica.pdf
15. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Васка Ангеловска од с.Истибања, Виница;
15-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Vaska Angelovska od s.Istibanja, Vinica.pdf
16. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Санде Илиев од с.Истибања, Виница;
16-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Sande Iliev od s.Istibanja, Vinica 2.pdf
17. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Тони Методиев од с.Лески, Виница;
17-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Toni Metodiev od s.Leski, Vinica.pdf
18. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Цвета Ристовска од с.Лески, Виница;
18-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Cveta Ristovska od s.Leski, Vinica.pdf
19. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Ацо Јовановски од с.Лески, Виница;
19-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Aco Jovanovski od s.Leski, Vinica.pdf
20. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Благој Арсов од с.Лески, Виница;
20-ta tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Blagoj Arsov od s.Leski, Vinica.pdf
21. Разгледување и донесување на Одлука по Барање за утврдување правен статус на бесправно изграден објект на Барателот Киро Атанасов од Скопје;
21-va tocka Razgleduvanje i donesuvanje na Odluka po Baranje od Kiro Atanasov od Skopje.pdf
22. Барање Согласност на Извештај за финансиско работење на ЈП за комунални работи „Солидарност“-Виница, за период од 01.01. до 30.09.2022 година;
22-ra tocka Baranje Soglasnost na Izvestaj za finansiko rabotenje na JP Solidarnost-Vinica za period od 01.01. do 30.09.2022 god..pdf
23. Барање Согласност на Одлука за изменување и дополнување на Статутот на ЈП „Солидарност“-Виница;
23-ta tocka Baranje Soglasnost na Odluka za izmenuvanje i dopolnuvanje na Statutot na JP Solidarnost-Vinica.pdf
24. Програма за одржување на комуналната хигиена во зимски услови за 2022/2023 година;
24-ta tocka Programa za odrzuvanje na komunalnata higiena vo zimski uslovi za 2022-2023 god..pdf
25. Предлог-Одлука за определување на имиња на новопроектирани улици во Блок 6, дел 1, 3 и 4, Виница;
25-ta tocka Predlog-Odluka za opredeluvanje na iminja na novoproektirani ulici vo Vinica.pdf
26. Предлог-Програма за работа на ФА „Китка“-с.Истибања, Виница со Предлог-Буџет за реализирање на Програмата во 2023 година;
26-ta tocka Predlog-Programa za rabota na FA Kitka-s.Istibanja, Vinica so Predlog-budzet vo 2023 godina.pdf
27. Предлог-Програма за реализација на 38-от Ц.И.О.Ф.Ф. Меѓународен фолклорен фестивал „Истибањско здравоживо“-с.Истибања, Виница со Предлог-Буџет за реализација на Програмата во 2023 година;
27-ma tocka Predlog-Programa za realizacija na 38-ot CIOFF Megunarode folkloren festival Istibansko zdravozivo so Predlog-budzet vo 2023 godina.pdf
28. Барање од ФК СЛОГА 1934 Виница на финансиски средства за натпреварување, организирање, работење и водење, со Финансов план во 2023 година;
28-ma tocka Baranje od FK SLOGA-1934 Vinica na finansiski sredstva so Finansov plan vo 2023 godina.pdf
29. Барање од Кошаркарски клуб „Албатроси“-Виница на финансиски средства, со финансиска конструкција во 2023 година;
29-ta tocka Baranje od KK Albatrosi-Vinica na finansiski sredstva, so finansiska konstrukcija vo 2023 godina.pdf
30. Барање од Клубот за боречки вештини Лидер-Дуке од Виница, на финансиска помош за 2023 година;
30-ta tocka Baranje od Klubot za borecki vestini Lider-Duke od Vinica, na finansiska pomos za 2023 godina.pdf
31. Барање од Здружение за планински спортови „ЧУПИНО“-Виница, за одобрување на финансиски средства за организирање и спроведување на Меѓународни трки во планинско трчање во 2023 година, со Финансиска конструкција;
31-va tocka Baranje od Zdruzenie za planinski sportovi Cupino-Vinica za odobruvanje na finansiski sredstva vo 2023 godina so Finansiska konstrukcija.pdf
32. Барање од Здружение Спортско Риболовен Еколошки клуб „Крап“-Виница на финансиски средства во 2023 година;
32-ra tocka Baranje od Zdruzenie SREK Krap-Vinica na finansiski sredstva vo 2023 godina.pdf
33. Барање од ЛЗ Бел Камен-Виница на финансиска поддршка за 2023 година;
33-ta tocka Baranje od LZ Bel Kamen-Vinica na finansiska poddrska za 2023 godina.pdf
34. Годишна Програма за работа на Асоцијација за правата на деца и младинци со посебни потреби „Ластовица“-Виница, со Финансова конструкција за 2023 година;
34-ta tocka Godisna Programa za rabota na Asocijacija za prava na deca i mladinci so posebni potrebi Lastovica-Vinica so Finansova konstrukcija za 2023 godina.pdf
35. Програма за работа со Финансова Програма за реализација на Програмата на Регионална занаетчиска комора-Виница за 2023 година;
35-ta tocka Programa za rabota so Finansova Programa na Regionalna Zanaetciska komora-Vinica za 2023 godina.pdf
36. Програма за работа на ОО на Црвен крст-Виница за 2023 година;
36-ta tocka Programa za rabota na OO na Crven krst-Vinica za 2023 godina.pdf
37. Барање од ОО на Црвен крст-Виница, на финансиски средства за унапредување на крводарителството и средства за носење на онколошка терапија за сограѓаните болни од рак во 2023 година;
37-ma tocka Baranje od OO na Crven krst-Vinica, na finansiski sredstva za unapreduvanje na krvodaritelstvoto vo 2023 godina.pdf
38. Годишна Програма за работа на ОО на Сојузот на борците на општина Виница, со Преглед на потребни финансиски средства за реализирање на Програмата во 2023 година;
38-ma tocka Godisna Programa za rabota na OO na SBM-Vinica so pregled na potrebni finansiski sredstva za realiziranje na Programata vo 2023 godina.pdf
39. Програма за работа на Центар за подршка на лица со интелектуална попреченост „Порака“-Виница за 2023 година со Финансова Програма;
39-ta tocka Programa za rabota na CPLIP Poraka-Vinica za 2023 godina so Finansova programa.pdf
40. Програма за работа на Здружение „Златно доба“-Виница за 2023 година со Табеларен приказ на програмски активности;
40-ta tocka Programa za rabota na Zdruzenie Zlatno doba-Vinica za 2023 godina so Tabelaren prikaz na programski aktivnosti.pdf
- Финансов извештај;
40-ta tocka Finansov izvestaj na Zdruzenie Zlatno doba za 2023 god..pdf
41. Барање од Здружение за Параглајдинг и Планински спортови ИСТОЧНИ КРИЛА - Виница за финансиска помош во 2023 година;
41-va tocka Baranje od Zdruzenie za Paraglajding i Planinski sportovi ISTOCNI KRILA-Vinica za finansiska pomos vo 2023 godina.pdf
42. Барање од Филип Мајсторски од Виница, на финансиски средства за реализација на проект со идеја „FROZEN FEST 2023“;
42-ra tocka Baranje od Filip Majstorski od Vinica, na finansiski sredstva za realizacija na proekt so ideja FROZEN FEST 2023.pdf
43. Програма за работа на Здружение за хуманитарни цели и активности УМИЛЕНИЕ - Виница, за 2023 година, со Барање за одобрување на финансиски средства и обзбедување на просторија за потребите на Здружението;
43-ta tocka Programa za rabota na Zdruzenie za humanitarni celi i aktivnosti UMILENIE-Vinica za 2023 godina, so Baranje za odobruvanje na finansiski sredstva.pdf
44. Барање од Моника Илиева на финансиски срдства за организирање на Фестивал „Oriental Touch“ од страна на музичката продукциска и издавачка куќа „Cafe De Anatolia“ во Виница во 2023 година;
44-ta tocka Baranje od Monika Ilieva na finansiski sredstva za organiziranje na Festival Oriental Toush.pdf
45. Барање од Здружение Ротари клуб Кочани-Виница на финансиски средства за реализирање на активности во 2023 година;
45-ta tocka Baranje od Zdruzenie Rotari klub Kocani-Vinica na finansiski sredstva za realiziranje na aktivnosti vo 2023 godina.pdf
46. Советнички прашања;
Дополнување на дневен ред
1. Решение за свикување на 14-та редовна седница на Советот на Општина Виница;
Resenie za svikuvanje 14-ta sednica na Sovetot.pdf
2. Записник од одржана 13 редовна седница на Советот на Општина Виница;
Zapisnik broj 13.pdf
3. Дополнување на Дневен ред Барање од Здружение за подобрување на квалитетот на живот на Месна заедница Блатец на финансиски средства за набавка на бетонска маса и бетонски столови;
Dopolnuvanje na Dneven red Baranje od Zdruzenie za podobruvanje na kvalitetot na zivot na MZ Blatec na finansiski sredstvaza nabavka na betonska masa i betonski stolovi.pdf