Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Локален совет за превенција

Кој е моделот на полициско работење во заедницата?
Полициското работење во заедницата е пристап кон полициската работа, при што полицајците и граѓаните работат заедно за да се справат со прашања поврзани со криминалот.
„Во срцето на полициското работење во заедницата лежи ангажманот на заедницата, партнерството меѓу полицијата и локалните власти и одговорноста кон јавноста на која и служат“.
Локалните Совети за Превенција се важен механизам за искусување на идејата за полициско работење во заедницата. Претставниците на локалните институции и групите на заедницата идентификуваат загриженост за безбедноста на граѓаните и развиваат, спроведуваат и подигаат јавна свест за активностите за нивно решавање.
Безбедност на заедницата
Процес во кој клучните субјекти - институции и организации им се придружуваат на општините да работат во партнерство меѓу себе со цел да се постигне побезбедна средина за работата и животот на луѓето.
Улогата на Локалниот Совет за Превениција е:
• Идентификувајте ги проблемите на членовите на заедницата, особено оние кои најмногу се занимаваат со безбедноста, и други прашања поврзани со квалитетот на животот;

• Развивање во соработка со други општински организации, здруженија на граѓани,месни и урбани заедници, ученици, млади студенти, проекти кои одговараат на овие проблеми; • Имплементација и следење на овие проекти;

• Да се ​​промовира важноста на безбедноста и спречувањето на криминалот во заедницата

•Информирање на јавноста за улогата и функционирањето на Локалниот Совет за Превенција (ЛСП)

Организацијата на заедницата често има две димензии:
а. институционализиран собир на претставници на полицијата, локалната самоуправа, институции, организации и група граѓани за решавање на безбедносните проблеми и организациска превенција, преку работата на советот за локална безбедност;
б. заедничка работа во партнерство, вклучувајќи претставници на локалното население и решавање на локални проблеми во партнерство

• Партнерството значи соработка и развој на еднакви односи меѓу локалната самоуправа, полицијата, институциите, организациите, здруженијата, бизнис заедницата и граѓаните во идентификувањето и решавањето на безбедносните и други проблеми.

• Работата на овие субјекти во партнерството ги препознава многуте безбедносни и криминални проблеми засновани на заедницата кои влијаат на квалитетот на животот на граѓаните и не се целосно под контрола на полицијата, што покажува дека тие се заеднички проблеми за граѓаните.

• Тие работат заедно, собираат ресурси и експертиза за да го идентификуваат проблемот и приоритетот и да најдат долгорочно решение за причините и последиците од криминалот. На овој начин полицијата работи однапред, со спречување на проблеми или со повикување кризни ситуации.

• Анализирање на безбедносната состојба во заедницата, собирање информации од клучните институции и граѓани, кои може да се користат за дефинирање на клучните прашања кои влијаат на безбедноста на безбедноста и квалитетот на животот.

• Развивање и објавување на стратешки план за подобрување на безбедноста на заедницата, кој ќе ги дефинира и објасни целите на Локалниот Советот за Превеницја и ќе ги објасни насоките за дејствување во решавањето на идните проблеми. • Спроведување и оценување на напредокот во согласност со Стратешкиот план,

реконструкција и подобрување по потреба за да се стапи во контакт за да се задоволат променливите потреби на заедницата во однос на безбедноста.

• Подготвување и спроведување на комуникациски план за да биде ефективна во комуникацијата со јавноста и партнерските организации, за да се обезбеди транспарентност и вклученост на заедницата во обезбедувањето начин на граѓаните да ги пренесат своите ставови до безбедноста на локалниот совет.

• Формирање работни групи кои ќе подготвуваат и спроведуваат акции и планови, ќе идентификуваат и ќе преземаат практични чекори за постигнување на целината.

Лице за контакт од Општина Виница за доставување на предлози, барања, поплаки, проекти, иницијативи од граѓаните и правни субјекти и здруженија на граѓани како секретар на Локален Совет за Превенција на Општина Виница е општинскиот службеник Благица Ристова ( е-маил: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. телефон: 070 459 191)

Секретаријат на Локален Совет за Превенција на Општина Виница
1. Благица Ристова
2. Кире Андреев
3. Вики Симова
4. Горан Николов
5. Валентина Манчевска
6. Дарко Јангелов
7. Ангелчо Гошев

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk