Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Заради поттикнување и забрзување на процесот за уредување на просторот, Општина Виница објавува Јавен повик за доставување на предлози за урбанистички планови од страна на правни и физички лица. Повикот во прилог

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk