Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Се одобрува планска програма за изработка на Урбанистички план вон населено место за повеќенаменски комплекс во м.в. Скараница, КО Блатец, Општина Виница.
Преземи планска програма,
Преземи решение за одобрување на планска програма.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk