Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 12-135

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за некласификувана инфраструктура со намена Е3.1 - локална депонија за одлагање на неопасен отпад - депонија за комунален отпад на Општина Виница, со својата местоположба припаѓа на територијата на КО Лески, КО Градец, Општина Виница, потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
Преземи одлука.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk