Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог за Урбанистички план за село Лаки

Повторна Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог за Урбанистички план за село Лаки, КО Лаки, Општина Виница.
Планскиот опфат на Урбанистичкиот план за село Лаки, К.О. Лаки, Општина Виница, е дефиниран во графичкиот прилог-ажурирана геодетска подлога која е составен дел на оваа Предлог Планска програма и е со вкупна површина од 21.39Ха.
Површината на планскиот опфат во рамки на опишаните граници изнесува вкупно 21.39Ха, односно 213920m². Периметарот на планскиот опфат изнесува 3325.13m. Површината на уличната мрежа од УП за с.Лаки, К.О.Лаки, Општина Виница, во рамките на планскиот опфат изнесува 2.83Ха.

Преземи:
соопштение за организирање на јавна презентација,,
одлука за организирање на јавна презентација,
решение за формирање на стручна комисија,
анкетен лист,
известување - повик за одржување на јавна анкета и јавна презентација,
графички приказ.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk