Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Записник од административна селекција за избор на член во УО на ЈП Солидарност - Виница 09-916

Записник од административна селекција за избор на член во УО на ЈП Солидарност - Виница.

Превземи записник од административна селекција.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk