Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Повторна Јавна презентација и Јавна анкета на Предлог- Урбанистички план за село Лески, КО Лески, Општина Виница

Предмет на изработка на Урбанистичкиот план за село Лески со разработка на Блокови 1 и 2 претставува планскиот опфат кој зафаќа површина од П=66,669 hа.
Урбанистичкиот план за село Лески во документациската основа е презентиран за цело село со прикажување на новоформираните блокови, притоа даден е осврт на Блоковите 1 и 2. Овие блокови детално се разработуваат и тие се дефинирани со граници на блоковите и во документациската основа.
Од јавната презентација која траеше од 12.07.2023 до 20.07.2023 година поднесени се и анкетни листови од заинтересираните странкии за кои е одговорено со Извештај од комисија.Поради претрпените промени на планот потребно е да се организира повторно Јавна анкета и презентација.

Преземи:
соопштение за организирање на јавна презентација,,
одлука за организирање на јавна презентација,
решение за формирање на стручна комисија,
анкетен лист,
известување - повик за одржување на јавна анкета и јавна презентација,
графички приказ.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk