Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6 – Големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2538, КП 2542, дел од КП 2543, дел од КП 2544 и дел од КП 2545, КО Истибања, Општина Виница

Предмет на овој Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6 – Големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2538, КП 2542, дел од КП 2543, дел од КП 2544 и дел од КП 2545, КО Истибања, Општина Виница со предвидена намена Б2.6 – Големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата.
Предметниот проектен опфат е опфатен во рамките на урбаниот опфат на Просторниот План на Република Македонија, според кој се изработени условите за планирање на просторот од страна на Агенцијата за планирање на просторот - Скопје, Република Македонија, со технички број Y36322 од Септември 2022, за кои Услови е добиено Решение од Министерството за животна средина и просторно планирање со бр. УП 1-15 1730/2022 од 15.09.2022 година.
Вкупната површина на проектниот опфат изнесува 12606.94м2 или 12.6 ха.

Соопштение
Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на КП 2538, КП 2542, дел од КП 2543, дел од КП 2544, дел од КП 2545, КО Истибања

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk