Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Контејнери за електронски и електричен отпад

Во Општина Виница се поставени контејнери за електронски и електричен отпад, со цел да се воспостави организиран систем за собирање на овој отпад. Во соработка и со партнерство со „Нула Отпад“ изминативе денови се поставени контејнери кои ќе служат за собирање на електронски, електричен отпад и отпадни батерии. Се надеваме дека со ова се прави значаен исчекор и заштита на животната средина, што ќе придонесе за намалување на опасниот отпад на улиците, дивите депонии кои се создаваат покрај контејнерите и ќе влијае на подигање на јавната свест. Заеднички придонесуваме да се намали влијанието на овој растечки проблеми да се мотивираат луѓето повеќе да се грижат за себе и околината и да го рециклираат отпадот. Контејнерите се поставени на пет локации во градот.

 
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk