Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Донесеување на урбанистички проект за парцелација за ГП 1.111 и 1.112, по член 63, став (3), формирани со ДУП за Блок 6 дел 1, 3 и 4 , со намена А1-домување во станбени куќи, град Виница

Преземи:
потврда за одобрување на урбанистички проект,
известување за дигитално преклопување,
графички прилог за урбанистички проект.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk