Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Соопштение за Јавна анкета и Јавна презентација за предлог - Урбанистички план за село Лески, КО Лески

Согласно Член 12 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) а согласно член 95 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20), се изработува Урбанистички план за село кој се донесува за подрачје на населено место - село, утврдено со закон.Урбанистичкиот план за село Лески со разработка на Блокови 1 и 2 претставува планскиот опфат кој зафаќа површина од П=66,669 hа.

Преземи:
соопштение за организирање на јавна презентација,,
одлука за организирање на јавна презентација,
решение за формирање на стручна комисија,
анкетен лист,
известување - повик за одржување на јавна анкета и јавна презентација,
графички приказ.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk