Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Донесување на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Б2.6 – Големи сали, хали, складови и магацини за потребите на трговијата, на КП 2538, КП 2542, КП 2543, КП 2544 и КП 2545, КО Истибања, Општина Виница

Преземи решение,
Преземи графички приказ.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk