Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Свеста за зачувување на шумите и нивното значење се гради од мали нозе. За поздрав е реализијата на едукативната работолница во ООУ „Кочо Рацин“ Блатец, која ја спроведе училиштето во соработка со Сојузот на извидници на Македонија.

Учениците од одделенска и предметна настава имаа можност да се запознаат со проектот на „БОРЕНКА“, кои за секое нацртано дрво од страна на учениците ќе засадат реален насад на опожарените предели во Македонија.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk