Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Во општинската сала денес беше спроведена активност „Подобрување на внатрешната комуникација“, чија цел е да се подобри транспарентноста и протокот на информации и документи во општината.

Оваа активност се спроведува во соработака со Тимот на Проектот на УСАИД за Зајакнување на капацитетите за искористување на ресурсите. Според предвидената динамика најпрво се пополнуваа прашалници од страна на вработените во општинската администрација а потоа од страна на Вирна Манасиева , претставник од Тимот на Проектотна УСАИД за Зајкнување на капацитетите за искористување на ресурсите беа презентирани наодите од прашалниците по кои ќе следи изнаоѓање на решенија за идентификуваните предизвици ( кодекс или протокол за комуникација во Општина Виница).

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk