Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Во недела се одржа средба на пензионери на Р.Македонија по повод продолжување на традицијата „Томина Недела“. Настанот е како дел од програмата на Сојузот на Здруженијата на пензионери на Р. Македонија и програмата на Здружението на пензионери на општина Виница.

На средбата присуствуваа пензионери од сите градови од Р.Македонија, како и претседателката на Сојузот на Здруженија на пензионери на Р.Македонија г-ѓа Станка Трајкова.
Настанот традиционално беше проследен и со избор на најдобро украсено Велигденско јајце, за кој се такмичеа групи на пензионери од многу општини.
3-то место ЗП Радовиш,
2-ро место ЗП Штип,
1-во место ЗП Неготино.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk