Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

ПРОЕКТНА ПРОГРАМА ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЗАТВОРАЊЕ, САНАЦИЈА И ПОНАТАМОШНА ГРИЖА ЗА НЕСТАНДАРДНА ДЕПОНИЈА ЗА КОМУНАЛЕН ОТПАД, ОПШТИНА ВИНИЦА.
Преземи проектна програма,
Преземи Решение за одобрување на проектна програма,

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk