Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

ОБЈАВА бр.1/22 За електронско јавно наддавање за давање под закуп на деловен простор

Предмет на електронско јавно наддавање е издавање под закуп на деловен простор сопственост на Општина Виница, кој се издава под закуп согласно Одлуката за давање на согласност за издавање под закуп на објекти во сопственост на Општина Виница бр. 09-1140 од 27.10.2022 година, донесена од Советот на општина Виница (Службен гласник на Општина Виница бр.10/22), во времетрање од 5 (пет) години од денот на потпишувањето на Договорот за закуп со најповолниот понудувач.
Преземи соопштение.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk