Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, АТМОСФЕРСКИ КОЛЕКТОР ОД СТАЦИОНАЖА 0+884,00 ДО 1+049.00 И СЕКУНДАРЕН КРАК 2 ОД СТАЦИОНАЖА 0+000,00 ДО 0+470.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, АТМОСФЕРСКИ КОЛЕКТОР ОД СТАЦИОНАЖА 0+884,00 ДО 1+049.00 И СЕКУНДАРЕН КРАК 2 ОД СТАЦИОНАЖА 0+000,00 ДО 0+470.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА.
Урбанистички проект

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk