Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА – АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, СЕКУНДАРЕН КРАК 1 ОД СТАЦИОНАЖА 0+549,00 ДО 0+574.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА

ДОНЕСУВАЊЕ НА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА – АТМОСФЕРСКА КАНАЛИЗАЦИЈА, СЕКУНДАРЕН КРАК 1 ОД СТАЦИОНАЖА 0+549,00 ДО 0+574.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА.
Урбанистички проект

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk