Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета на Предлог на урбанистички план за село Лаки, КО Лаки, Општина Виница.
Преземи соопштение,
Преземи УПС Лаки, графички приказ,
Преземи анкетен лист за јавна анкета и презентација на УПС.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk