Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 12-334

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ „Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за Реконструкција на фекален колектор од источна зона до Пролетерски пат“, кој се носи согласно Просторниот план, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина.
Преземи одлука.
Преземи формулар.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk