Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

РЕШЕНИЕ ЗА УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗА РЕКОСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР СО ТЕХ. БР. 10/22

Се одобрува УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА - ЗА РЕКОСТРУКЦИЈА НА ФЕКАЛЕН КОЛЕКТОР ОД ИСТОЧНА ЗОНА ДО ПРОЛЕТЕРСКИ ПАТ КМ 1+240,00 ДО 2+140.00, КО ВИНИЦА, ОПШТИНА ВИНИЦА, со технички број 10/22 од 06.2022 год. изработен од Друштво за архитектонски дејности и инженерство, техничко испитување и анализа ТАЈФА АРХИТЕКТИ ДООЕЛ Куманово.
Решение.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk