Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Г5 - земјоделско и сточарско производство (рибник со придружни објекти), на КП 693/2, дел од КП 693/26, дел од КП 693/10 и дел од КП 693/1, КО Лаки, Општина Виница симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk