Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Проектна програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за атмосферска канализација - атмосферски колектор од стационажа 0+000,00 до 0+884,00и секундарен крак 1 од стационажа 0+000,00 до 0+549,00. симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk