Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Планска програма за детален урбанистички план за блок 18 дел 1, 2 и 5 за град Виница. симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk