Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за фотоволтаични електрани, на дел од КП 4937, КП 4941, дел од КП 6980, дел од КП 6979 и дел од КП 4797, КO Блатец, Општина Виница симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk