Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ВОН ОПФАТ НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ЕЛЕКТРАНИ, НА КП 4791, КП 4790, КП 4787, КП 4788, КП 4789, ДЕЛ ОД КП 4636, ДЕЛ ОД КП 6979 И ДЕЛ ОД КП 4957, КO БЛАТЕЦ, ОПШТИНА ВИНИЦА симни објава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk