Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за плански документ „Урбанистички план за село, КО Лески, кој се носи согласно Просторниот план“, не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животна средина. Преземи одлука.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk