Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

За пополнување на работно место со унапредување. Општина Виница објавува Интерен оглас за унапредување на 1 (еден) извршител. За подетални информации преземете го огласот.
Образец за пријава.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk