Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Општина Виница е во фаза на изработка на буџетот за 2020 година. По тој повод ги повикуваме сите здруженија на граѓани, невладини организации и останати заинтересирани лица чие што работење може да биде подржано од Општина Виница да достават своја програма за работа за 2020 година со финансиска конструкција за истата како би можеле навреме да бидат планирани во буџетот.
Програмата се доставува до архивата на Општина Виница ул. Бел Камен бр. 13 најдоцна до 22.11.2019 година.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk