Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

На 15-ти ноември 2018 година во Службен весник на РМ бр. 209, беше објавен Закон за финансиска подршка на единиците на локална самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски. Симни извештај

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk