Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Се повикуваат сите евидентирани невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско - корисна работа, проект Подобар живот на населението во Општина Виница, работно ангажирање од 20 (дваесет) часа неделно за период од 6 (шест) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенцијата за вработување - Центар за вработување Виница. За повеќе информации преземете го јавниот повик

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk