Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Извештај за вкупниот договорен износ по доверители за финансирање на доспеани, а неплатени обврски на Општина Виница.
преземи

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk