Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Кандидатите за користење на стипендии треба да се редовни студенти запишани на државен унивезитет. Конкурсот е отворен од 15.01.2019 година, а документите треба да се достават најдоцна до 30.01.2019 година, во локалната самоуправа на Општина Виница,Бизнис центар на четврти кат, на ул. Бел Камен 13.

Симнете го барањето за доделување на стипендии тука.
Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk