Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Со овој повик се повикуваат сите доверители на Општина Виница и единки корисници кои имат доспеано, а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврски заклучно со месец септември 2018 година, да се пријават во Општина Виница со цел спогодбено утврдување на износот на обврските. преземи

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk