Open menu

Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Со овој повик се повикуваат сите доверители на Општина Виница и единки корисници кои имат доспеано, а неплатени обврски евидентирани во Електронскиот систем за пријавување и евиденција на обврски заклучно со месец септември 2018 година, да се пријават во Општина Виница со цел спогодбено утврдување на износот на обврските. преземи

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk