Туристичка понуда

Мобилност
Средби со граѓани
Улично осветлување

Општина Виница е во фаза на изработка на буџетот за 2019 година. По тој повод ги повикуваме сите здруженија на граѓани, невладини организации и останати заинтересирани лица чие што работење може да биде подржано од Општина Виница, да достават своја програма за работа за 2019 година, со финансиска конструкција за истата, како би можело навремено да бидат планирани во буџетот. Програмата се доставува во архивата на Општина Виница, ул. Бел Камен бр. 13, најдоцна до 30.11.2018 година.

Општина Виница
ул. Бел Камен бр. 13
телефон: 033 361-945, mail: ovinica@t.mk